Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
26.05.2020, Lucie Androvičová

Zápis

INFORMACE O ZÁPISU DĚTÍ

na školní rok 2020/2021 (děti budou přijaty do MŠ/SDP k datu 1.9.2020)

 Na základě opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: MSMT - 15657/2020-1 ze dne 3. 4. 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním Covid – 19 vydávám úpravu organizace a termínu zápisu do MŠ a SDP.

 Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 K přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy/do Střediska denní péče s přílohami je stanoven termín 2. 5. – 16. 5. 2020. 

 

Žádosti o přijetí včetně všech příloh můžete:

Na těchto stránkách se musíte nejprve zaregistrovat. Není to však nic složitého. Registraci najdete v pravém horním rohu. K dalším krokům budete postupně naváděni. Poté podáte žádost jedním z níže uvedených způsobů.

 • Osobně vyzvednout v MŠ. Žádosti včetně veškerých příloh budou zpřístupněny před hlavními vchodovými dveřmi do MŠ. A poté podat jedním z níže uvedených způsobů.

 

Podání žádosti: 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ/do Střediska denní péče je možné doručit následujícími způsoby: 

 1. do datové schránky školy (p9gdn6d),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!), na e-mail: ms.hutnicka@hutnicka.ms-most.cz
 3. doporučeně poštou na adresu: Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, p.o., Hutnická 2938/1, 43401 Most
 4. osobním podáním: vhození do poštovní schránky MŠ (hlavní vstupové dveře)
 5. osobním předáním a to v předem domluveném termínu. Pro tento způsob podání žádosti je vyhrazen termín 5.a 6. 5. 2020. Přesný čas je nutné domluvit si předem na telefonním čísle 735 791 453 (pro MŠ) nebo 605 236 900 (jesličky).

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 kalendářních dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K zápisu doložte tyto dokumenty:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání/Žádost o přijetí dítěte do Střediska denní péče – Žádost najdete na https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hutnicka pro MŠ nebo https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hutnicka-sdp-jesle pro jesličky.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 1. Rodný list – rodný list doložte jeho prostou kopií dálkovým způsobem.
 2. Řádné očkování dítěte – Doložte kopií očkovacího průkazu (karta s povinným očkováním vložená v očkovacím průkazu) dálkovým způsobem.
 3. Čestné prohlášení k očkování, které vyplníte na výše zmíněných internetových stránkách. Po přihlášení a vyplnění žádosti se vám Čestné prohlášení automaticky zobrazí.
 4. Čestné prohlášení o zaměstnání: toto se týká pouze jesliček

 

 • Pokud je dítě řádně očkováno, nenavštěvujte osobně lékaře. Doložte tuto skutečnost prohlášením, že je dítě řádně očkováno a kopií očkovacího průkazu.
 • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy/ SDP dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Další informace:

 • Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Tuto žádost naleznete na našich stránkách.

 

Po podání Žádosti o přijetí dítěte vám bude přiděleno registrační číslo, které si musíte vyzvednout osobně a to v předem domluveném termínu. Termín je nutné domluvit si předem na telefonním čísle 735 791 453 (pro MŠ) nebo 605 236 900 (jesličky).

Seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich registračních čísel, bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na budově MŠ.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte budou vydávána 3.6.2020 a to Vámi zvoleným způsobem předání, který jste vyznačili v Žádosti o přijetí dítěte.

 

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Toto neplatí pro SDP - jesle.

Dokumenty ke stažení:

Informace o zápisu přehledně (doc/pdf)

Kritéria (doc/pdf)

Žádost o individuální vzdělávání (doc/pdf)