Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
06.05.2021, Lucie Androvičová

Zápis

INFORMACE O ZÁPISU DĚTÍ

na školní rok 2021/2022 (děti budou přijaty do MŠ/SDP k datu 1.9.2021)

Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
 • pro zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 mají zákonní zástupci možnost přihlásit se k zápisu elektronickou cestou – prostřednictvím webové aplikace Zápisy Online, každá mateřská škola má na svých webových stránkách umístěn odkaz na tuto aplikaci 

 • kliknutím na odkaz Zápisy Online na webových stránkách MŠ se zákonný zástupce dostane do aplikace, kde se zaregistruje, což je první krok zápisu, následuje podání přihlášky 
 • přihlášku je také možné nalézt na webových stránkách města, kde je umístěna u interaktivní mapy spádových obvodů mateřských škol, https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms. Po kliknutí do mapy, v niž zákonní zástupci mohou zjistit příslušnou spádovou mateřskou školu, se zobrazí odkaz na elektronickou přihlášku k zápisu. 
 • přihláška k zápisu bude přístupná v době od 2.5.2021 od 8 hodin do 16. 5. 2021 do 23:59 hod. 
 • ve formuláři přihlášky k zápisu je potřeba vyplnit osobní údaje dítěte a zákonného zástupce 
 • dalším krokem je potvrzení odeslání žádosti, jehož součástí je i souhlas se zpracováním osobních údajů 
 • úspěšné odeslání žádosti v aplikaci bude zákonnému zástupci potvrzeno e-mailovou zprávou obsahující předvyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve formátu pdf, instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče o přijetí. 
 • pokud zákonní zástupci nemají možnost vyplnit přihlášku v uvedené aplikaci, mohou vyplněnou přihlášku s přílohami odeslat prostřednictvím pošty, donést ji do schránky/boxu v MŠ, ve výjimečných případech ji mohou vyplnit osobně v MŠ, a to ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2021 v termínu telefonicky dohodnutém předem, přičemž žádoucí je přítomnost jen jednoho zákonného zástupce dítěte. Žádost lze doručit také datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. 
 • zápis proběhne bez přítomnosti dětí, uskuteční se pouze formální část, bez motivační části 
 • další informace a odkazy na formuláře k přihlášce naleznou zákonní zástupci na webových stránkách jednotlivých mateřských škol

Podání žádosti: 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ/do Střediska denní péče je možné doručit následujícími způsoby: 

 1. do datové schránky školy (p9gdn6d),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!), na e-mail: hutnicka@hutnicka.ms-most.cz
 3. doporučeně poštou na adresu: Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, p.o., Hutnická 2938/1, 43401 Most
 4. osobním podáním: vhození do poštovní schránky MŠ (hlavní vstupové dveře)
 5. osobním předáním a to v předem domluveném termínu. Pro tento způsob podání žádosti je vyhrazen termín 4. a 5. 5. 2021. Přesný čas je nutné domluvit si předem na telefonním čísle 735 791 453 (pro MŠ) nebo 605 236 900 (jesličky).

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 kalendářních dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Online zápis do MŠ bude zpřístupněn od 2.5.2021 na tomto odkazu: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/mshutnicka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4978 a do SDP/jesliček bude zpístupněn již od 26.4.2021 - https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hutnicka-sdp-jesle .

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hutnická

Kritéria nabývají účinnosti dnem 2. 5. 2021

Pověřená osoba zastupováním Mateřské školy, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělání

Do MŠ jsou přijímány děti narozené do 31. 1. 2019, které do 31. 8. 2022 dovrší 3 let věku a v případě zájmu i děti dvouleté, které dosáhnou věku 3 let do 31. 1. 2022. Budou zařazeni do přijímacího řízení dle kritérií.

Děti narozené po 31. 1. 2019 jsou přijímány do SDP (jesle).

VÝCHOZÍ KRITÉRIUM

1. Děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 dosáhnou 6 let věku nebo s odkladem školní docházky a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*

2. Děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 dosáhnou 5 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*

3. Děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 dosáhnou 4 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*

4. Děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 dosáhnou 3 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*

5. Ostatní děti podle věku na celodenní docházku (od nejstaršího po nejmladší) s trvalým pobytem na území statutárního města Mostu.

6. Ostatní děti podle věku na celodenní docházku (od nejstaršího po nejmladší).

*Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ust. §20 odst. 2 písm. D) školského zákona, a děti, které mají trvalý pobyt jiné obci, která nezřizuje MŠ.

Kritéria přijetí do SDP - Jesle

Do Střediska denní péče (jesle) jsou přijímány děti narozené po 31. 1. 2019. V den nástupu do SDP musí mít dítě dovršen 1 rok.

Rodiče dětí narozených do 31. 1. 2019 podávají „Žádost o přijetí do MŠ“ .

Do střediska denní péče pro děti od 1 do 3 let věku budou přednostně přijímány:

1. Děti s trvalým pobytem v Mostě.

2. Děti na celodenní docházku a následně dle možnosti denní kapacity doplněny dětmi s docházkou v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v měsíci.

3. Zaměstnanost rodičů [toto kritérium se použije v případě, že počet dětí na celodenní docházku] bude převyšovat možnosti pro přijetí, a to z důvodu kapacity střediska denní péče.

Děti budou přijímány do volné kapacity MŠ a SDP.

Kapacita MŠ: 150 míst

Předpokládaný počet volných míst: 34 míst.

Pořadí podaných žádostí nemá vliv na rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte. Rozhodující jsou kritéria.

Dokumenty ke stažení:

Budou průběžně doplněny ve složce DOKUMENTY.