Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
18.04.2019, Lucie Androvičová

Zápis

Na školní rok 2019/2020 bude moci být přijato přibližně 51 dětí (volná kapacita).

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

V souladu s §34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Žádný právní předpis neupravuje pevně spodní věkovou hranici dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání – jediným vodítkem je skutečně pouze § 34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy.

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kritérii MŠ, dítě do mateřské školy se přijímá na základě:

 • žádosti rodičů (žádost lze vyzvednout v MŠ ve dnech zápisu nebo na našich stránkách)
 • potvrzení o očkování (formulář pro lékaře dostanou rodiče při zápisu do MŠ). Pokud je pro děti předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

K zápisu se prosím dostavte s dítětem !!

Zápis do STŘEDISKA DENNÍ PÉČE

Do SDP jsou přijímány děti od 1 do 3let. Zápis do SDP provádí ředitelka školy podle stanovených kritérii, dítě do SDP se přijímá na základě:

 • žádosti rodičů (žádost lze vyzvednout v MŠ ve dnech zápisu nebo na našich stránkách)
 • potvrzení o očkování (formulář pro lékaře dostanou rodiče při zápisu do MŠ)

K zápisu se prosím dostavte s dítětem !!

Potřebné dokumenty k zápisu:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

Na základě těchto dokumentů může ředitelka školy vydat rozhodnutí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

  Ředitelka Mateřské školy Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

  Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělání

  VÝCHOZÍ KRITÉRIUM

   1.  Děti, které v období od 1.9.2019 do 31.8.2020 dosáhnou 6 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*

  2. Děti, které v období od 1.9.2019 do 31.8.2020 dosáhnou 5 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*

  3. Děti, které v období od 1.9.2019 do 31.8.2020 dosáhnou 4 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*

  4. Děti, které k 1.9.2019  dosáhnou 3 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*

   5. Ostatní děti podle věku na celodenní docházku (od nejstaršího po nejmladší)

   *Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ust. §20 odst. 2 písm. D) školského zákona, a děti, které mají trvalý pobyt jiné obci, která nezřizuje MŠ.

   Děti budou přijímány do volné kapacity školy.

  V případě, stejného data narození rozhoduje los. Losování proběhne za přítomnosti ředitelky, zástupkyně školy a zákonných zástupců dotčených účastníků příjímacího správního řízení, o kterém se provede písemný záznam.

  Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy postupovat dle stanovených kritérií.

  Kritéria nabývají účinnost od 1. 5. 2019

  Kritéria pro přijímání dětí k docházce do střediska denní péče ve školním roce 2019/2020

  Do střediska denní péče pro děti od 1 do 3 let věku budou přednostně přijímány

  1. Děti na celodenní docházku a následně dle možnosti denní kapacity doplněny dětmi s docházkou v rozsahu nepřevyšujícím 46 hod. v měsíci.
  2. Děti s trvalým pobytem v Mostě.
  3. Zaměstnanost rodičů [toto kritérium se použije v případě, že počet dětí na celodenní docházku bude převyšovat možnosti pro přijetí, a to z důvodu kapacity střediska denní péče].

  Dokumenty ke stažení

  • Žádost o přijetí do MŠ (pdf / doc)
  • Žádost o přijetí do jeslí (pdf / doc)
  • Zplnomocnění rodičů (pdf / doc)

  Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění místa v MŠ do výše stanovené kapacity školy. 

  Ukončení docházky dítěte do MŠ a střediska denní péče (jeslí)

  Ředitelka školy může ukončit docházku do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže podle § 35 odst. 1, písm. a – d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon:

  1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší jak dva týdny
  2. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání s ním nepřineslo očekávaný výsledek
  3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte v MŠ (adaptace) lékař nebo školské poradenské zařízení
  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady (dohoda musí být sjednána písemně, jinak je neplatná)

  Ukončení docházky dítěte do mateřské školy lze provést prostřednictvím ředitelky mateřské školy nebo její zástupkyně písemně.

  Dokumenty ke stažení

  • Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání (pdf / doc)
  • Dohoda o ukončení jeslí (pdf / doc)