Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
16.07.2018, NEXU s.r.o.

Rozumíme si?

Vzhledem k tomu, že se naše Mateřská škola Pastelka zapojila do výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“, která byla vyhlášena Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodli jsme se zrealizovat projekt pod názvem „Rozumíme si?“. Tímto bychom vám tento projektem chtěli představit.

Projekt je realizován od listopadu 2016 a bude probíhat do listopadu 2018. Tedy celé dva roky.

Cílem tohoto projektu je v prvé řadě osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů a jejich další vzdělávání v oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost a inkluze.

Dále je tento projekt zaměřen na specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.

Nedílnou součástí tohoto projektu je také sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných návštěv, které budou realizovány vždy na jaře téhož roku.

V neposlední řadě je projekt zaměřen taktéž na podporu spolupráce s rodiči dětí v MŠ. V rámci naplnění tohoto cíle budou uspořádána odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ. O probíhajících setkáních budete vždy včas srozuměni.  

AKTIVITY

- OD 11/2016 DO 6/2017 probíhají vzdělávací akce pro pedagogy (různá témata). Máme za sebou Osobnostní rozvoj pedagogů, Předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.

- od 9/2017 6/2018 proběhnou semináře ohledně 2letých dětí a Inkluze.

-Máme pro Vás připravené  Besedy pro rodiče ohledně první třídy.

-Také Polytechnickou dílnu pro děti a rodiče.

- Čeká nás Beseda s MUDr. Veronikou Dobiášovou (téma na stránkách nebo na nástěnce).

- Beseda s dětskou psycholožkou.

-Už máme za sebou první Sdílení zkušeností pedagogů. Navštivily nás paní učitelky z MŠ Sochora a MŠ Růžová. My jsme se byli podívat zase u nich. Dětem se to moc líbilo.