Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
05.05.2020, Lucie Androvičová

Otevíráme 11.5.2020 :)

Od pondělí 11. 5. 2020 znovu otevíráme naši školku a jesličky. Už se na Vás moc těšíme :-*

Podmínky obnovení provozu mateřských škol zřizovaných městem Most

 Termín obnovení provozu:

 • 11. 5. 2020 pro MŠ Lidická, MŠ Hutnická (včetně jeslí) a MŠ Růžová
 • 12. 5. 2020 pro MŠ A. Sochora (včetně jeslí) – s ohledem na její fungování během nouzového stavu pro děti zaměstnanců určených usnesením vlády ČR z 15. 3. 2020 a nutnou přípravou na chod školy v běžném režimu                                                               

Na základě metodického pokynu vydaného dne 30. 4. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 stanovily ředitelky jednotlivých mateřských škol po dohodě se zřizovatelem tyto podmínky, za nichž bude v mateřských školách zřizovaných městem Most od stanoveného termínu obnoven provoz mateřských škol:

 Převzetí dětí mateřskou školou bude ráno probíhat ve venkovních prostorách.

 1. Jedno dítě bude doprovázet pouze jediná osoba, doprovázejícími by neměli být prarodiče dítěte.
 2. Mateřská škola zajistí převzetí dětí tak, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob v prostorách školy.
 3. Pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. Před školou a v jejím areálu je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje jen po nezbytně nutnou dobu.
 4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.
 5. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 6. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Nošení roušek je pro pracovníky mateřské školy dobrovolné.
 7. Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě.
 8. Pro pobyt dětí venku se využívá pouze areál MŠ – zahrada, hřiště.
 9. Zákonný zástupce dítěte vyplní a před prvním vstupem do školy odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn.
 10. Úplatu za vzdělávání („školné“) za měsíc květen je možné uhradit v poměrné výši (tj. pouze za dny, kdy dítě bude MŠ skutečně navštěvovat). Pokud zákonný zástupce uhradí částku v celkové výši, která je předepsána dle interních pokynů mateřské školy, bude mu částka vrácena při konečném vyúčtování v termínu daném směrnicí.

Všechny mateřské školy před obnovením provozu provedou důkladný úklid a dezinfekci všech prostor. Během provozu zvýší frekvenci dezinfekce ploch – zvýšená pozornost bude věnována místům dotyku rukou, povrchům stolů, lavic, klik, vodovodních baterií, učebních pomůcek, podlah, WC. Školky po dobu platnosti hygienických opatření nebudou provádět suchý úklid.

Není nutné používat papírové ručníky/utěrky, za dodržení standardních hygienických pravidel je povoleno používat ručníky látkové. Školy zvýší četnost praní školního prádla – ručníků, ložního prádla.

Metodický pokyn MŠMT je dostupný zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 Čestné prohlášení pro rodiče ke stažení zde.

Odkaz na stránky s informacemi od  našeho zřizovatele zde.